Home.Samenstelling.Projecten.Adviezen.Verantwoording.Contact.Links.Leden.
SENIORENRAAD ETTEN-LEUR

De Seniorenraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit. De adviezen die in de afgelopen jaren zijn uitgebracht kunt u op deze site inzien. U hebt daarvoor een programma als Adobe Acrobat Reader nodig.

Als dat niet op uw computer is geïnstalleerd, kunt u hier een GRATIS versie downloaden.

 

De hieronder vermelde adviezen zijn de laatste jaren uitgebracht. Door op het gewenste onderwerp te klikken kunt u de integrale tekst inzien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp

Uitgebracht

Beschrijving

Advies aangepaste verordening WMO

19 oktober 2014

In de nog door de gemeenteraad vast te stellen verordening WMO 2015 is een aantal wijzigingen aangebracht, waarover ons op 14 oktober een advies is gevraagd.

Advies verordening maatschappelijke participatie

11 oktober 2014

A.g.v. de niewe Wmo is een nieuwe verordening maatschappelijke participatie opgesteld.

Advies inzake verordening participatiewet

11 oktober 2014

In verband met de inwerkingtreding van de Participatiewet heeft de gemeente een aantal nieuwe verordeningen opgesteld. Op 29 september 2014 heeft het College van B&W hierover ons advies gevraagd.

Advies inzake Concept Beleidsnota Sociaal domein en de concept verordening WMO 2015

24 augustus 2014

Bij brief van  14 juli heeft het College van B&W de adviesraden gevraagd om een advies inzake de beide genoemde stukken.

De Seniorenraad heeft daarover het hier opgenomen uitvoerig advies uitgebracht.

Advies inzake "Regeling ouderenwoningen".

27 januari 2014

Ter voldoening aan de woningbehoeften bepaalt de gemeente Etten-Leur bij uitbreidingsplannen of en hoeveel ouderenwoningen er moeten worden gebouwd. Voor die woningen kunnen zich dan alleen 55-plussers inschrijven. Om die woningen voor ouderen te behouden heeft de gemeente bij verordening bepaald dat bij eventuele verkoop een dergelijke woning alleen maar aan gegadigden uit de doelgroep mag worden verkocht. Als na verloop van een half jaar uit die groep geen gegadigden zijn, dan mag ook aan anderen worden verkocht.

De gemeente wil nu deze "Regeling ouderenwoningen" afschaffen en heeft daarover advies gevraagd.

De Seniorenraad heeft dit advies nu uitgebracht in de brief van 27 januari 2014 en pleit daarin voor handhaving van de regeling, maar met aanpassing aansluitend op het 24 mei 2013 uitgebrachte advies inzake Pluswoningen (zie hieronder).

 

Advies inzake ontwerpvisie maatschappelijke ondersteuning. (gezamenlijk met andere seniorenraden uitgebracht)

12 augustus 2013

Etten-Leur heeft samen met vijf andere (aangrenzende) gemeenten een ontwerpvisie maatschappelijke ondersteuning opgesteld. Daarin wordt een schets gegeven van de richting van de transitie van de AWBZ. De gemeente heeft de Seniorenraad gevraagd in samenwerking met de Wmo-adviesraad tot een advies te komen. Die raad heeft aangegeven daarvoor geen gelegenheid of noodzaak te zien. Daarop hebben wij met de seniorenraden, voor zover aanwezig, in de andere gemeenten overlegd over een gezamenlijk advies. Dat is vervat in deze brief aan de betrokken Colleges.

 

Voorstellen inzake hantering van het begrip "pluswoningen".

24 mei 2013

Er bestaat geen eenduidige invulling van het begrip "seniorenwoning". Een werkgroep van de Seniorenraad heeft zich daarover nu gebogen en is met een voorstel gekomen voor de invoering van een begrip "pluswoningen" en heeft daarvoor criteria aangedragen. Dit werkgroepvoorstel is opgenomen in dit advies.

Intrekking subsidieregeling Blijvend thuis in eigen huis

8 januari 2013

Het College heeft besloten de subsidieregeling Blijvend thuis in eigen huis in te trekken. De Seniorenraad heeft over dit onderwerp al diverse adviezen uitgebracht. Over de intrekking is geen enkele vorm van vooroverleg geweest. De Seniorenraad spreekt bij deze brief zijn ontstemming uit over de gang van zaken.

 

Proef straatverlichting

27 december 2012

In Schoenmakershoek is een proefe gedaan met het dimmen van de straatverlichting. De Seniorenraad heeft hierover een advies uitgebracht.

Heroverweging Appelgaarde

27 december 2012

Het College heeft besloten af te zien van een overstap van de Appelgaarde naar het pand Stationsstraat. Over de manier waarop hierover is gecommuniceerd heeft de Seniorenraad zijn ongenoegen uitgesproken.

 

Reactie op Uitvoeringsbesluit en Beleidsregels Wmo 2012

 

6 juli 2012

Het College van B&W heeft een uitvoeringsbesluit en beleidsregels 2012 voor de WMO vastgesteld en legt die nu voor aan de gemeenteraad. Hierop is thans door de Seniorenraad advies uitgebracht.

 

Reactie op Wmo-conceptverordening 2012

 

26 januari 2012

De gemeente wil de verordening Wmo aanpassen. Aan de verschillende adviesraden is verzocht het concept te becommentariëren. Dat is bij deze brief gebeurd.

Reactie op Concept Wmo-Beleidsplan 2012-2015

20 december 2011

De gemeente Etten-Leur heeft een concept Wmo-Beleidsplan opgesteld en aan diverse organen en instanties gevraagd om commentaar. De Seniorenraad heeft daarop deze reactie opgesteld.

Toekomstvisie Etten-Leur 2020

20 december 2011

De Gemeenteraad van Etten-Leur wil een toekomstvisie voor de komende 10 jaren met een doorkijk naar het volgende decennium opstellen. Diverse (vertegenwoordigende) organisaties binnen onze gemeente is gevraagd om daarvoor ideeën aan te dragen. De Seniorenraad heeft aan de mondelinge sessies daarover deelgenomen en ook deze schriftelijke inbreng geleverd.

Reactie  op derde voortgangsrapportage Blijvend thuis in eigen huis

 

23 september 2011

De SR heeft commentaar geleverd op de derde voortgangsrapportage. Op een aantal punten zijn wijzigingen voorgesteld.

Commentaar raadsprogramma 2010-2014

5 augustus 2011

De SR heeft opnieuw zijn prioriteitenlijst getoetst aan het raardsprogramma zoals dat na de Collegewijziging is komen te luiden.

De bevindingen daaruit zijn kenbaar gemaakt aan College en gemeenteraad

Busdiensten in Etten-Leur Noord

5 augustus 2011

De route van buslijn 316 door Etten-Leur-Noord wordt gewijzigd. Van vele zijden is daarop commentaar gekomen, waardoor invoering een jaar is uitgesteld. De SR vraagt om met name rekening te houden met de bereikbaarheid voor senioren

Organisatie woonbeurs

4 juli 2011

Al enige tijd vindt overleg plaats met de gemeente en WEL over de organisatie van een woonbeurs, met als doel senioren te informeren en te interesseren voor woningbouwprojecten. Deze beurs is afgeblazen omdat WEL onlangs is afgehaakt. In deze brief betreuren wij de gang van zaken en vragen de gemeente om initiatieven voor een alternatief.

Commentaar op Veiligheidsmonitor

15 maart 2011

Op 21 maart 2011 komt de veiligheidsmonitor aan de orde in de info-bijeenkomst van de gemeenteraad. Deze monitor gaf de Seniorenraad aanleiding voor een commentaar op onderdelen

Commentaar op Ombuigingen 2011-2014, programmadeel 10 (maatschappelijke zorg)

 

18 februari 2011

Het College van B&W heeft ombuigingsvoorstellen voor de komende jaren opgesteld. De Seniorenraad is gevraagd advies te geven op programmadeel 10 van die voorstellen.

Armoedebeleid in relatie tot voorgenomen ombuigingen

14 februari 2011

De Seniorenraad van Etten-Leur vraagt aandacht voor de inwoners van Etten-Leur met een beperkt inkomen en in het bijzonder voor de ouderen binnen deze groep

Accommodatienota in relatie tot wijkontwikkelingsplann en

24 januari 2011

De accommodatienota is recentelijk ingrijpend veranderd. Diverse ontwikkelingen zijn hier debet aan. De Seniorenraad heeft geconsta-teerd dat de accommodatienota voorbij gaat aan de reeds uitgebrachte wijkontwikkelingsplannen. Het college wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Tevens wordt gepleit voor meer ondersteuning van de wijkverenigingen.

Seniorengids

2 september 2010

Alle lange tijd beijvert de Seniorenraad zich voor het uitbrengen van een seniorengids. Onlangs heeft de gemeenteraadsfractie van D66 daarvoor een voorstel ingediend. De seniorenraad ondersteunt dit van harte

Blijvend thuis in eigen huis

31 augustus 2010

De gemeente heeft een tweede tussenrapportage over dit project uitgebracht. Dit is door de Seniorenraad becommentarieerd.

Raadsprogramma 2010-2014

31 augustus 2010

Na de verkiezingen brengt het nieuwe college een zgn. Collegeprogramma uit. Tot nu toe is alleen een raadsprogramma vastgesteld. Hierop heeft de seniorenraad commentaar uitgebracht.

Accommodatienota

19 maart 2010

In de nota wordt een overzicht gegeven van alle bij de gemeente in bezit zijnde gebouwen, met hun huidige en toekomstige bestemming, hun geschiktheid daarvoor en de bouwkundige staat. Er is geïinventariseerd welke aanpassingen er nodig zijn. De seniorenraad heeft over deze bevindingen een advies opgesteld.

Beleidsregels mantelzorg-ondersteuning

12 maart 2010

Ter bepaling van beleid op dit terrein heeft de gemeente uitgangspunten bepaald en voor advies voorgelegd

Informele Zorg en vrij-willigerswerk 2010-2013

14 september 2009

Voortvloeiend uit de WMO-regels heeft de gemeente beleid bepaald m.b.t. vrijwilligers in de zorg en m.b.t. mantelzorgers.

Huisvesting Mantelzorg

25 februari 2009

In gevallen van mantelzorg kan het nodig zijn dat er aanpassingen moeten plaatsvinden aan de woning van de mantelzorger of van de zorgontvanger. Voor de daarop toe te passen regels heeft de gemeente beleidslijnen opgesteld.

Volksgezondheidsbeleid 2009-2012

28 januari 2009

Op grond van de WMO heeft de gemeente een beleid opgesteld voor maatregelen die moeten leiden tot adequate reacties en vooral ook preventieve maatregelen op het gebied van de volksgezondheid.

WMO - Beleidsplan

1 februari 2008

De uitvoering van de WMO moet wettelijk geregeld worden bij een gemeentelijke verordering. Op het concept daarvan hebben wij in augustus 2007 een advies uitgebracht.

Woonvisie 2007

14 mei 2007

De plannen voor het bouwen van woningen in de toekomst heeft de gemeente vastgelegd in de Woonvisie. Daarin wordt ook aangegeven of en hoeveel seniorenwoningen zullen worden gebouwd.